BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Đánh giá độ sẵn sàng của doanh nghiệp với chuyển đổi số

Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo,phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thực hiện: 521 Doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ

Các gói hỗ trợ chuyển đổi số

Gói Bắt đầu CĐS (Start Digital)

Hỗ trợ các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số

Gói Tăng tốc CĐS (Grow Digital)

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để tăng tốc phát triển.

Gói CĐS hướng tới thị trường toàn cầu (Go Digital – Go Global)

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Xem thêm

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Trực tiếp
 • Thời gian: 2022-05-27 01:00:00

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp
 • Thời gian: 2022-05-24 02:00:00

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức và giải pháp

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tổ chức offline
 • Thời gian: 2022-04-21 01:00:00

Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tổ chức Online
 • Thời gian: 2022-03-24 01:00:00

Blog chuyển đổi số

Định nghĩa Chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả...

Xem thêm

Các khoá học trực tuyến về chuyển đổi số

Cơ bản về CĐS doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có

Kinh nghiệm triển khai ERP cho Doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có

Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Xem thêm