BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Tác động của Chuyển đổi số với xã hội hiện nay

Chuyển đổi số đang tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo ngành về tác động xã hội của nó. Khi số hóa phá vỡ xã hội sâu sắc hơn bao giờ hết, mối quan tâm ngày càng tăng về […]