BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nghiệp vụ tư vấn
  • Tư vấn chiến lược CĐS
  • Số năm kinh nghiệm
  • Số năm kinh nghiệm tư vấn:
  • Số dự án CĐS tiêu biểu: 0
  • Số ấn phẩm đã xuất bản: 0
Kinh nghiệm tư vấn

Chưa có kinh nghiệm tư vấnc

Quá trình công tác

Chưa có quá trình công tác

Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
CN.2023.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Chưa có đánh giá
CN.2023.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu